ੴ ਚਿੰਤਾ ਭਿ ਆਪਿ ਕਰਾਇਸੀ
ਅਚਿੰਤ ਭਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ ੴ
ਇਕ ਅਰਦਾਸ 🙏 – ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖਣਾ 🙌


Related Posts

One thought on “sarbat da bhala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top