ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਦਰਸ਼ਨ

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਜਾਉ । ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਬਾਦ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ? ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ( ਕੁਝ ਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ) ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ , “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ , ਏਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ” .
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈਂ ਹਮਾਰਾ ਯਥਾ ।
ਇਨ ਕੋ ਅਵਿਲੋਕਨ ਕਰ ਤਥਾ। (ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)
ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਸ਼ਤਰ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ
……ਯਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top