ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ,
ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿਤ ਮਿਟਾਈ

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top