ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰਾਂ

ਨੀਹਾਂ ‘ਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦਾ

ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ

ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top