ਬਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ
ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਿਤ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ
ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਗ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥
ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀ
ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਘੁੰਮਦੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ
ਦਿੰਦੇ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਭਾਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਕਲੇਜੇ ਫੱਟ
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ
ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ ਹੁਣ ਧੰਦਾ
ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਬੰਦਾ
ਮੁਆਫ਼ ਕਰੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨ੍ਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ
ਜੱਗ ਜਨਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਖ
ਭਾਲਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛਾਂਵਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੁੱਖ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਾੜੂ ਖਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾੜੂ
ਖਨਾਲ ਕਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ
ਮੋ.9781844700


Related Posts

One thought on “waheguru maaf kari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top