ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 🙏
ਰੱਖਿਓ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ
ਕਰਿੳ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ
ਸਵਾਰੀ ਸਬ ਦੇ ਕਾਜ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top