ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਬਰਭਾਸ਼ਾ
ਤੂੰ ਜਨ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ ਸਤਿਨਾਮੁ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top