ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ✨️🌸
ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਆ ਸੱਚੀ ਅਮੀਰੀ ਸਭ ਦੀ


Related Posts

One thought on “guru gobind singh ji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top