ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ….
ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਸ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ | |
ਕਰ ਅਰਦਾਸ 🙏🙇‍♀️🙏


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top